Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop -en leveringsvoorwaarden
Farnwood B.V.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop -en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Artikel 4. Levering
4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 15 (vijftien) dagen leveren. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Wanneer wij aangeven dat de levertijd langer zal zijn dan 15 (vijftien) dagen en u geeft aan dat u de bestelling toch uitgevoerd wilt hebben (speciale zoekopdrachten/ leveringen), valt dat deel van uw bestelling verder buiten deze algemene voorwaarden. Wij maken in dat geval met u afzonderlijke afspraken, waarmee u akkoord dient te gaan voordat wij ons speciaal voor u zullen inspannen om het product toch zo spoedig als mogelijk aan u te leveren.
Artikel 5. Reclameren en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, uitsluitend in geval van schade, ondeugdelijkheid of het leveren van het verkeerde product, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 (twee) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product, in geval van schade, ondeugdelijkheid of als gevolg van het leveren van het verkeerde product, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de (cellofaan)verpakking van het product niet is verbroken en na schriftelijke kennisgeving zoals vermeld onder 5.1. Wij zullen de door u gedane betaling binnen 30 dagen aan u restitueren.
5.4 Na de aankoop van een product via onze webshop heeft u een bedenktijd van 14 (veertien) dagen.
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.
Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar artikel 4.1 en 4.2.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestelling(en) te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling(en) dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.
8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestelling(en) en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
• Farnwood B.V.
• Ingeschreven bij KVK onder nummer: 34166425
• BTW nr.: NL810296652B01
• IBAN: NL02RABO0146558774(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2021 Mia Farnwood - Auteur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?